22 Eylül 2007

Projeler Hakkında

Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunma amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalardır.

Her grup kendine bir çalışma takvimi oluşturmalıdır. Grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır. Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı aşamanın bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. Görevini yeterince yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır. Aileler sadece yer, zaman, malzeme, kaynak sağlanması konusunda öğrencilere destek olmalıdır. Gerekli görüldüğünde aileler yönlendirme yapabilirler ancak esas olan, projelerin öğrencilerce hazırlanmasıdır.

Proje Hazırlama Aşamaları
 1. Konu Seçimi,
 2. Zamanın planlanması, çalışma takvimi yapılması,
 3. Kaynak arama ve toplama,
 4. Okuma, gözlemleme, bilgi toplama, beyin fırtınası, resim, kanıt toplama ve not etme,
 5. Toplanan bilgilerin ve verilerin sınıflandırılması,
 6. Projenin taslağı,
 7. Projenin yazılması,
 8. Projenin değerlendirilmesi,
 9. Projenin sunumu.
1.Konu Seçimi:
Aşağıdaki konu listesinden bir konuyu yada "Proje" başlığı altında yer alan konulardan da seçim yapabilirsiniz. Bunların dışında kendi ilginizi çeken başka bir konuyu seçebilirsiniz.

>1.Matematik ve yaşam
a. Geometri ve yaşam (Dönüşüm geometrisi, simetri, trigonometri, altın oran, altın diktörgen, Fraktallar vb.)
b. Sayılar ve yaşam (Asal sayılar, Fibonacci sayıları vb.)
c. İstatistik ve yaşam ( Fen, ekonomi, gerçek yaşam, medya vb. yerlerde kullanımı)
d. Çevre sorunlarına çözüm önerileri (Geri kazanım, kirlilik vb.) vb.
>2.Matematiğin farklı alanlarda kullanımı
a. Matematik ve fen
b. Matematik ve müzik (notalar ve kesirler, altın oran, vb. )
c. Matematik ve görsel sanatlar (Altın oran, Escher, Leonardo da Vinci vb.)
d. Matematik ve astronomi
e. Matematik ve teknoloji
f. Matematik ve meslekler
g. Matematik ve spor
h. Matematik ve oyun vb.
i. Matematik ve Origami vb.
>3.Matematikteki iç ilişkilendirmenin incelenmesi
>4.Matematik tarihi
a. Farklı kültürlerdeki matematik
b. Matematiğin tarihsel gelişimi (Mayaların vb.’lerin sayı sistemleri, Mısırlılarda kesirler, vb.)
c. Matematiğe katkıda bulunanların hayatı (Atatürk, Pytagorous (pisagor), Thales (tales), Escher (eşher) vb.)
d. Matematiksel oyunların tarihi
e. Origami vb.
>5.Matematiksel oyunlar
a. Ders araç gereçleri kullanarak oyunlar geliştirme
b. Geometri tahtası oyunları
c. Çok karelilerle oyunlar
d. Çok küplülerle oyunlar
e. Çeşitli tangramlarla oyunlar
f. Geometri şeridi ile oyunlar
g. Geometrik cisimlerle oyunlar vb.
h. Artık malzemelerle oyunlar
i. Kare bulmacalar
j. Sudoku
k. Kar taneleri oluşturma
l. Kirigami
m. Origami vb.
>6.Matematiksel ispatlar
a. Pisagor teoremin ispatı
b. Hacim bağıntılarının gösterilmesi vb.
>7.Matematiksel Teknoloji
a. Klinometre yapımı ve kullanımı
b. Pantograf yapımı ve kullanımı
c. Küremetre yapımı ve kullanımı
d. Açı ölçer yapımı ve kullanımı
e. Gönye yapımı ve kullanımı vb
>8.Matematik ve İletişim Ürünleri
a. Matematik gazetesi
b. Matematik posteri (Meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları, doğadaki matematik, çevremizdeki matematik)
c. Matematik videosu (Meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları, doğadaki matematik, çevremizdeki matematik) vb.
>9.Matematiğin sanatla hayat bulması
a. Karikatürlerle matematik
b. Resimlerle matematik
c. Heykellerle matematik
d. Hikayelerle matematik
e. Şiirlerle Matematik
f. Şarkılarla Matematik
g. Tiyatro oyunları ile matematik vb.

2.Zamanın Planlanması, Çalışma Takvimi:
Yukarıda sayılan her aşama için tarihler saptamanız, zamanı iyi kullanmanıza yardımcı olacaktır. Aşağıda bir çalışma takvimi örneği görmektesiniz.


3.Kaynak Arama ve Toplama:
Projeleriniz kaynağı belirtilmemiş alıntılar yada bölümler içermemeli.

4.Okuma, Gözlemleme, Bilgi Toplama:
Bir günlük tutmanız gerekmektedir. Okuduklarınızı, gözlemlerinizi, topladığınız bilgileri bu günlüğe not etmelisiniz. Bir günlük sayfası şöyle düzenlenebilir;


5.Toplanılan Bilginin, Gözlemlerin ve Verilerin Sınıflandırılması:

6.Projenin Taslağı:

7.Projenin Yazılması:
Taslak üstünde yapılmış olan düzenlemeleri ve düzeltmeleri göz önüne alarak projenizi yazınız.

8.Projenin Değerlendirilmesi:
 1. Kapak düzeni - %5
 2. İçindekiler sayfası - %2
 3. İçerik (Araştırmanın niteliği - %10; Akıl yürütme, neden-sonuç ilişkileri - %10; Fikirlerin iyi bir düzende sunumu - %10; Görsel verilerin konuyla ilişkilendirilmesi, uygun yerlerde kullanılması - %10)
 4. Dilin kullanımı (Türkçenin ve matematik dilinin doğru kullanımı) - %10
 5. Diğer alanlarla matematiğin ilişkisini gösterme, diğer alanlarla işbirliği - %10
 6. Yaratıcılık -özgün fikirler- %10
 7. Yararlanılan kaynaklar sayfası, kaynakların niteliği ve çokluğu - %8
 8. Öğretmenle birlikte yapılan çalışma takvimine bağlı kalma - %5
 9. Sunum (Projenin bir topluluk önünde anlatılması, sunuş biçimi, kullanılan dil, kendine güven, topluluğa kendini dinletebilmesi, beden dili) - %10
9.Projenin Sunumu:

0 yorum: