29 Eylül 2007

Karikatürler (Frank and Ernest)Posterler28 Eylül 2007

#BU BENİM ESERİM#

YAŞAYARAK MATEMATİK ÖYKÜLERİ YARIŞMASI
Matematikçiler Derneği, Matematik Etkinlikleri 2007, 6.Matematik Sempozyumu çerçevesinde bu yıl matematik edebiyatına olan ilgiyi artırmak, Matematik’in yaşamımızdaki önemi vurgulayan, konusu etkinliğimiz teması “Yaşayarak Matematik” olan bir öykü yarışması açmıştır.

“Yaşayarak Matematik” Öykü Yarışması Katılım Koşulları:
Yaş sınırı: Yoktur.
Yazım dili: Türkçe olmalıdır.
Özgünlük: Öykü başka yerde yayınlanmamış özgün öykü olmalıdır.
Katılım Sayısı: Yazar en fazla 3 öykü ile katılabilir.
MATDER’in kabul koşulu: Yayımlanmaya değer bulunan öyküler MATDER http://www.matder.org.tr sayfasında yayımlanacaktır. MATDER isterse, yarışmayı kazanan öykülerle, seçici kurulun yayımlanmaya değer bulduğu öyküleri kitap olarak yayımlayabilir. Yazarın buna bir itirazı olamaz.

“Yaşayarak Matematik” Öykü Yarışması Yazım Koşulları:
Yazım şekli: Bilgisayarda kelime işlem (Word) ortamında “Arial” fontla yazılacaktır. Buna göre, kağıt boyutu A4, Üst ve alt boşluklar 2.5cm, sol boşluk 3.3cm ve sağ boşluk 2.2cm olacaktır. Sayfa numaraları, sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır. Satırlar arası boşluk 6nk olacaktır.
Sayfa sayısı: 4(dört) A4 sayfasını aşmayacaktır.
Dosya adı: Gönderilen dosyaya öykünün adı verilmelidir. Örneğin öykünün adı “Matris Nuri” ise dosyanın adı da “Matris Nuri” olmalıdır.
Yazar adı: Öykü dosyasının içinde yazarla ilgili hiçbir bilgi olmamalı, yalnızca yazarın seçeceği bir rumuz bulunmalıdır. Rumuz, öykü başlığının hemen üstünde yer almalıdır. e-postaya ekli diğer bir dosyanın içinde yazarın açık adı, kısa özgeçmişi, açık adresi ve telefon numarası ayrıca varsa web sitesi adresi bulunmalıdır. Yazarın kimlik bilgilerinin bulunduğu dosyanın adına yazarın adı verilmelidir. Örneğin yarışmaya katılan yazarın adı "Alev KÖK” ise kimlik bilgilerinin bulunduğu dosyanın adı da aynı olmalıdır.

“Yaşayarak Matematik” Öykü Yarışması Seçici Kurulu:
Gönderilen öyküler bir seçici kurul tarafından değerlendirilecektir. Seçici kurul yarışma sonuna kadar saklı tutulacaktır.

“Yaşayarak Matematik” Öyküsünün Teslim Şekli:
Öykü, 1 Kasım 2007 tarihine kadar bilgi@matder.org.tr ve/veya Matematikciler.dernegi@gmail.com e-posta adreslerine “öykü yarışması” konusuyla gönderilmelidir.

“Yaşayarak Matematik” Öykü Yarışması Ödülü:
Yarışma ödülleri Eylül 2007 sonuna kadar açıklanacaktır.
 • Dosyanın kapağı,
 • Dosyanın "İçindekiler" bölümü,
 • Matematik alanındaki özgeçmişim,
 • Öğrenci Ürün Dosyasının Değerlendirme ölçütleri,
 • Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar,
 • Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? (Burada kendiniz ile ilgili görüşlerinizi belirtecesiniz. İlgili formu benden alabilirsiniz.)
 • Her ürün ile ilgili yansıtma ifadeleri yazılır.
 • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi ya da öz değerlendirme formu gibi araçlar, (Burada adı geçen formları buraya tıklayarak, açılan sayfadan indirebilirsiniz.)

Ürün dosyasında aşağıdaki belgeler olabilir;

 • Matematik günlükleri
 • Ödev-alıştırma cevapları
 • Öğrencilerin yazdığı problemler
 • Grup proje raporları (bireysel görüşler de olmalı)
 • Öğrencilerin yaptığı sunuşların video bantları
 • Matematik konularından birinin uygulaması ile ilgili bir rapor
 • Öğretmen anekdotları
 • Öğretmen kontrol listeleri
 • Değerlendirme çalışmaları
 • Posterler
 • Kısa sınavlar"Öğrenci Ürün Dosyası Çalışma Takvimi"ni Word Belgesi olarak bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız.
22 Eylül 2007

Projeler Hakkında

Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunma amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalardır.

Her grup kendine bir çalışma takvimi oluşturmalıdır. Grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır. Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı aşamanın bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. Görevini yeterince yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır. Aileler sadece yer, zaman, malzeme, kaynak sağlanması konusunda öğrencilere destek olmalıdır. Gerekli görüldüğünde aileler yönlendirme yapabilirler ancak esas olan, projelerin öğrencilerce hazırlanmasıdır.

Proje Hazırlama Aşamaları
 1. Konu Seçimi,
 2. Zamanın planlanması, çalışma takvimi yapılması,
 3. Kaynak arama ve toplama,
 4. Okuma, gözlemleme, bilgi toplama, beyin fırtınası, resim, kanıt toplama ve not etme,
 5. Toplanan bilgilerin ve verilerin sınıflandırılması,
 6. Projenin taslağı,
 7. Projenin yazılması,
 8. Projenin değerlendirilmesi,
 9. Projenin sunumu.
1.Konu Seçimi:
Aşağıdaki konu listesinden bir konuyu yada "Proje" başlığı altında yer alan konulardan da seçim yapabilirsiniz. Bunların dışında kendi ilginizi çeken başka bir konuyu seçebilirsiniz.

>1.Matematik ve yaşam
a. Geometri ve yaşam (Dönüşüm geometrisi, simetri, trigonometri, altın oran, altın diktörgen, Fraktallar vb.)
b. Sayılar ve yaşam (Asal sayılar, Fibonacci sayıları vb.)
c. İstatistik ve yaşam ( Fen, ekonomi, gerçek yaşam, medya vb. yerlerde kullanımı)
d. Çevre sorunlarına çözüm önerileri (Geri kazanım, kirlilik vb.) vb.
>2.Matematiğin farklı alanlarda kullanımı
a. Matematik ve fen
b. Matematik ve müzik (notalar ve kesirler, altın oran, vb. )
c. Matematik ve görsel sanatlar (Altın oran, Escher, Leonardo da Vinci vb.)
d. Matematik ve astronomi
e. Matematik ve teknoloji
f. Matematik ve meslekler
g. Matematik ve spor
h. Matematik ve oyun vb.
i. Matematik ve Origami vb.
>3.Matematikteki iç ilişkilendirmenin incelenmesi
>4.Matematik tarihi
a. Farklı kültürlerdeki matematik
b. Matematiğin tarihsel gelişimi (Mayaların vb.’lerin sayı sistemleri, Mısırlılarda kesirler, vb.)
c. Matematiğe katkıda bulunanların hayatı (Atatürk, Pytagorous (pisagor), Thales (tales), Escher (eşher) vb.)
d. Matematiksel oyunların tarihi
e. Origami vb.
>5.Matematiksel oyunlar
a. Ders araç gereçleri kullanarak oyunlar geliştirme
b. Geometri tahtası oyunları
c. Çok karelilerle oyunlar
d. Çok küplülerle oyunlar
e. Çeşitli tangramlarla oyunlar
f. Geometri şeridi ile oyunlar
g. Geometrik cisimlerle oyunlar vb.
h. Artık malzemelerle oyunlar
i. Kare bulmacalar
j. Sudoku
k. Kar taneleri oluşturma
l. Kirigami
m. Origami vb.
>6.Matematiksel ispatlar
a. Pisagor teoremin ispatı
b. Hacim bağıntılarının gösterilmesi vb.
>7.Matematiksel Teknoloji
a. Klinometre yapımı ve kullanımı
b. Pantograf yapımı ve kullanımı
c. Küremetre yapımı ve kullanımı
d. Açı ölçer yapımı ve kullanımı
e. Gönye yapımı ve kullanımı vb
>8.Matematik ve İletişim Ürünleri
a. Matematik gazetesi
b. Matematik posteri (Meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları, doğadaki matematik, çevremizdeki matematik)
c. Matematik videosu (Meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları, doğadaki matematik, çevremizdeki matematik) vb.
>9.Matematiğin sanatla hayat bulması
a. Karikatürlerle matematik
b. Resimlerle matematik
c. Heykellerle matematik
d. Hikayelerle matematik
e. Şiirlerle Matematik
f. Şarkılarla Matematik
g. Tiyatro oyunları ile matematik vb.

2.Zamanın Planlanması, Çalışma Takvimi:
Yukarıda sayılan her aşama için tarihler saptamanız, zamanı iyi kullanmanıza yardımcı olacaktır. Aşağıda bir çalışma takvimi örneği görmektesiniz.


3.Kaynak Arama ve Toplama:
Projeleriniz kaynağı belirtilmemiş alıntılar yada bölümler içermemeli.

4.Okuma, Gözlemleme, Bilgi Toplama:
Bir günlük tutmanız gerekmektedir. Okuduklarınızı, gözlemlerinizi, topladığınız bilgileri bu günlüğe not etmelisiniz. Bir günlük sayfası şöyle düzenlenebilir;


5.Toplanılan Bilginin, Gözlemlerin ve Verilerin Sınıflandırılması:

6.Projenin Taslağı:

7.Projenin Yazılması:
Taslak üstünde yapılmış olan düzenlemeleri ve düzeltmeleri göz önüne alarak projenizi yazınız.

8.Projenin Değerlendirilmesi:
 1. Kapak düzeni - %5
 2. İçindekiler sayfası - %2
 3. İçerik (Araştırmanın niteliği - %10; Akıl yürütme, neden-sonuç ilişkileri - %10; Fikirlerin iyi bir düzende sunumu - %10; Görsel verilerin konuyla ilişkilendirilmesi, uygun yerlerde kullanılması - %10)
 4. Dilin kullanımı (Türkçenin ve matematik dilinin doğru kullanımı) - %10
 5. Diğer alanlarla matematiğin ilişkisini gösterme, diğer alanlarla işbirliği - %10
 6. Yaratıcılık -özgün fikirler- %10
 7. Yararlanılan kaynaklar sayfası, kaynakların niteliği ve çokluğu - %8
 8. Öğretmenle birlikte yapılan çalışma takvimine bağlı kalma - %5
 9. Sunum (Projenin bir topluluk önünde anlatılması, sunuş biçimi, kullanılan dil, kendine güven, topluluğa kendini dinletebilmesi, beden dili) - %10
9.Projenin Sunumu:

21 Eylül 2007

Dökümanlar

 • Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirme Ölçeği (Çoklu)
 • Portfolyo Değerlendirme Ölçeği
 • Poster Değerlendirme Ölçeği
 • Proje ve Sunu Değerlendirme Ölçeği (Çoklu)
 • Proje ve Sunu Değerlendirme Ölçeği (Tek)
 • Genel Öğrenci İzleme Formu (Öğretmenler için)
 • Genel Öğrenci İzleme Formu (Öğrenciler için)
 • Tümel Değerlendirme Formu
 • Grup Değerlendirme Formu
 • Grup Değerlendirme Ölçeği (Tek)
 • Grup Değerlendirme Ölçeği (Çoklu)
 • Ödev Kontrol Listesi
 • Konferans Dinleme Kartı
12 Eylül 2007

Satranç

11 Eylül 2007

İletişim

10 Eylül 2007

Sohbet

Create a Meebo Chat Room
9 Eylül 2007

Hakkında

Kimkorkarmatematikten.com Hakkında
Bu blog, ilköğretim matematik dersi proje, performans görevi, etkinlik, ürün dosyası çalışmalarını paylaşmayı, geliştirmeyi; öğrenciler arasında bilgi alışverişini sağlamayı, öğrencilerin internetten kopyala-yapıştır yöntemi ile hazırladıkları ödevler yerine daha yaratıcı çalışmalar üretmelerini ve matematik dersini sevdirmeyi hedefleyen bir blogtur. Kimkorkarmatematikten.net yüzlerce öğrencinin fikirleri ve çalışmaları ile her yeni gün daha da gelişmektedir.

Yazar Hakkında
Kimkorkarmatematikten.net İlköğretim Matematik Öğretmeni Rahman Ketenciler tarafından yazılmaktadır. Şu anda Edirne'nin Keşan ilçesinde görev yapmaktadır. Öğrencilerinin de yardımıyla internette bir benzeri daha olmayan çalışmaları paylaşıma sunmaktadır. İletişim için kimkorkarmatematikten@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.


Kullanım Şartları
Kimkorkarmatematikten.net üzerindeki içerikler Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 lisansı ile korunmaktadır. Creative Commons lisansı birkaç alt lisanstan oluşur. Ziyaretçiler CC lisansının tüm genel şartlarına uymakla birlikte, belirtilmiş olan CC alt lisansının (Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0) koşullarına da uymalıdırlar. CC lisansının genel koşulları şunlardır. Bu genel koşullar tüm alt lisanslarda geçerlidirler.

to Share by Noncommercial No Derivative Works

 • Çalışmanın kime ait olduğu belirtilmeli ve orijinal çalışmaya link verilmelidir.
 • Siteden alıntı yapacaklar, verilmiş olan lisans bilgisi çerçevesinde alıntıyı yayınlayacaklarsa, site yetkilisinden izin almak zorunda değildirler.
 • NonCommercial-NoDerivs 3.0 lisansının koşulları da şöyledir.

 • Çalışmanın kimin tarafından yapılmış olduğu belirtilmelidir ve orijinal çalışmaya link verilmelidir.
 • İçerikler ticari amaçla kullanılamaz, satılamaz.
 • Alıntı yapacaklar, içeriği (bir yazıdaki cümleleri, kelimeleri v.b.) değiştiremez.
 • Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0, by - nd - nc kısaltmalarını ve logolarını içerir.

 • By, Çalışmanın kime ait olduğu belirtilmelidir.
 • Nc, Çalışma ticari siteler tarafından yayınlanamaz ve ticari amaçlı kullanılamaz.
 • Nd, Çalışma ikinci ve üstü kişiler tarafından değiştirilemez.
 • Lisan genel hatlarıyla bunları içermektedir. Orijinal dildeki açıklamayı buradan okuyabilirsiniz.

  8 Eylül 2007

  Kullanım Şartları

  Kimkorkarmatematikten.net üzerindeki içerikler Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 lisansı ile korunmaktadır. Creative Commons lisansı birkaç alt lisanstan oluşur. Ziyaretçiler CC lisansının tüm genel şartlarına uymakla birlikte, belirtilmiş olan CC alt lisansının (Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0) koşullarına da uymalıdırlar. CC lisansının genel koşulları şunlardır. Bu genel koşullar tüm alt lisanslarda geçerlidirler.

  to Share by Noncommercial No Derivative Works

 • Çalışmanın kime ait olduğu belirtilmeli ve orijinal çalışmaya link verilmelidir.
 • Siteden alıntı yapacaklar, verilmiş olan lisans bilgisi çerçevesinde alıntıyı yayınlayacaklarsa, site yetkilisinden izin almak zorunda değildirler.
 • NonCommercial-NoDerivs 3.0 lisansının koşulları da şöyledir.

 • Çalışmanın kimin tarafından yapılmış olduğu belirtilmelidir ve orijinal çalışmaya link verilmelidir.
 • İçerikler ticari amaçla kullanılamaz, satılamaz.
 • Alıntı yapacaklar, içeriği (bir yazıdaki cümleleri, kelimeleri v.b.) değiştiremez.
 • Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0, by - nd - nc kısaltmalarını ve logolarını içerir.

 • By, Çalışmanın kime ait olduğu belirtilmelidir.
 • Nc, Çalışma ticari siteler tarafından yayınlanamaz ve ticari amaçlı kullanılamaz.
 • Nd, Çalışma ikinci ve üstü kişiler tarafından değiştirilemez.
 • Lisan genel hatlarıyla bunları içermektedir. Orijinal dildeki açıklamayı buradan okuyabilirsiniz.